oktober 3, 2023

Hoorn Actueel

Hoorn Actueel is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

België, de weg naar redding voor het Nederlandse pensioenfonds?

De pensioenproblematiek in Nederland dwingt pensioenfondsen om over de grens te kijken. Maar overstappen op het Belgische systeem is geen gemakkelijke oefening.

Nergens in Europa zijn pensioendebatten zo verhit als in Nederland. De afgelopen jaren hebben onze buren in het Noorden – die een zeer stevige tweede pijler hebben vanwege de werkgeversverplichting om hun werknemers een aanvullend pensioen te verstrekken – het zwaar te verduren.

Aanleiding hiervoor was in de eerste plaats de financiële crisis, gevolgd door de daling van de rente, die van invloed was op de berekening van de dekkingsgraad, oftewel de mate waarin pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen konden voldoen. In Nederland bepaalt de wet dat de balanswaarde van de verplichtingen van een pensioenfonds risicovrij moet worden berekend., d.w.z. het voordeel van producten zoals staatsobligaties. Als deze ratio lager is, zal de balanswaarde van toekomstige uitkeringen hoger zijn, dus de zekerheidsratio lager.


Veel pensioenfondsen hebben geconstateerd dat hun dekkingsgraad lager is dan 90%, waardoor ze gedwongen zijn hun aanspraken en maandelijkse betalingen te verlagen.

Veel pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad verlaagd tot onder de 90%, waardoor ze gedwongen zijn hun kooprecht en maandlasten te verlagen. Anders dan in België wordt het aanvullend pensioen vaak uitbetaald op het moment dat de begunstigde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Nederland kiest voor maandelijks pensioen. Fondsen die hun uitkeringen moeten verlagen, zullen de index niet meer gebruiken omdat de dekkingsgraad lager is dan 110%. Voor Nederlanders is deze situatie onbegrijpelijk Vermogen beheerd door het pensioenfonds Voortdurend toenemend. Al met al zijn ze er nu Bijna 2.000 miljard euro, meer dan het dubbele van het BBP van het land.

Een hervorming die de angst niet wegneemt

Maar het pensioenstelsel werd hervormd: Nederland stapt over van een collectief betalingssysteem naar een uniek bonussysteem, Op het moment van pensionering van alle gepensioneerden de premies die ze hebben geïnvesteerd in het systeem en zal hen in staat stellen om op te nemen. De deal nam de angst van de mensen echter niet weg.


“Terwijl het pensioenfonds op een berg van 2.000 miljard euro zit, klagen senioren dat pensioenen al 13 jaar niet gecodeerd zijn.”

Wilma Shrovers

Directeur KBO-BRABANT

Binnen KBO-Brabant, de Nederlandse ouderenvereniging in België vergelijkbaar met Okra, waait het storm. Wilma Shrover, directeur van de vereniging, die 125.000 leden telt, zei: “Terwijl pensioenfondsen op een berg van 2.000 miljard euro zitten, klagen senioren dat hun pensioen al 13 jaar niet is gecodeerd.

Lage tarieven zijn niet de enige reden waarom pensioenfondsen in de problemen zitten. Ze worden geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van: Aanscherping nationale en Europese regels En een beetje Stijging van de kosten voor vastgoedbeheer. “We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met fusies van liquidatie- en pensioenfondsen”, vertelt Rob de Brewer, medevoorzitter van het Nederlandse pensioenfonds Hugovens, dat de problematiek op de voet volgt. “Maar er zullen waarschijnlijk meer fusies en ontbindingen volgen”, waarschuwt hij.

Belgische wijsheidswet

Veel pensioenfondsen zijn van plan om hun geld over te hevelen naar ons land buiten de grenzen van België. “België kan veel Nederlandse pensioenfondsen een oplossing bieden. In tegenstelling tot Nederland opereert België niet op een praktische risicovrije rentebasis’, legt Hans von Mirton uit, advocaat aan de Universiteit van Utrecht en hoogleraar Europees pensioenrecht.


“De discontovoet verandert naar België, wat deelnemers – en nog betere – zekerheid zal bieden.”

Hans von Mirton

Hoogleraar Europees Recht (Universiteit Utrecht)

“Als een Nederlands pensioenfonds zijn plan wijzigt in een Belgisch pensioenfonds, blijft het onderworpen aan het Nederlandse sociale en arbeidsrecht, maar Het valt onder de Belgische wijsheidswetDat wil zeggen, de disconteringsvoet zal veranderen naar België, wat de deelnemers een – en nog betere – bescherming zal bieden – von Mirton.

Het verschil tussen België en Nederland wordt bevestigd door Philip Knight, voorzitter van het Belgische Benzion Pensioenfonds. “In België is de disconteringsvoet, d.w.z. de rente die wordt gebruikt om de toekomstige verplichtingen van vandaag te berekenen, variabel en afhankelijk van de onderliggende belegging. Belgische werknemers zijn beschermd. Het is niet mogelijk om de verantwoordelijkheden te verminderen aangezien de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever ligt En dat is nodig om rekening mee te houden Garantiepercentage van 1,75% per jaar. Lukt het het pensioenfonds niet, dan moet de werkgever het verschil bijbetalen’, legt hij uit.

READ  Een Nederlands schilderij toegeschreven aan Diego Velasquez is aangekomen in Orleans

Dekking

Voor Rob de Brewer is het verschil in de disconteringsvoet noodzakelijk omdat het betekent dat pensioenfondsen in België bij gelijkaardige verplichtingen een hogere beschermingsgraad krijgen. “Dit kan grote gevolgen hebben. Zo zal het beveiligingspercentage van het Hougowns-pensioenfonds dalen van 120% naar meer dan 150% nu. Door dit hoge beveiligingspercentage kunnen pensioenfondsen verloren codes terughalen”, vervolgt De Brewer. Indien de dekkingsgraad lager is dan 110% is er geen index mogelijk. Als het 110 tot 120% is, is gedeeltelijke codering mogelijk. Alleen tarieven van meer dan 130% kunnen verloren codes goedmaken.


“De Nederlandse autoriteiten hebben verschillende beperkingen opgelegd aan het gebruik van dit bevel. Ze maken het moeilijk om het om te zetten in een fonds naar Belgisch recht.”

De beslissing om een ​​pensioenfonds over te hevelen naar België lijkt dus een automatisme.. Vooral sinds de afgelopen jaren is Europa opgericht Een pan-Europese pensioenfondsmarkt met IORP-mandaat. “Maar zo eenvoudig is het niet”, legt Hans von Mirton uit. “De Nederlandse autoriteiten hebben verschillende beperkingen opgelegd aan het gebruik van dit bevel, waardoor ze moeilijk kunnen worden omgezet in fondsen naar Belgisch recht.

Bijvoorbeeld, Krijg de goedkeuring van tweederde van de deelnemers, passieve deelnemers en gepensioneerden. Dit geldt niet voor het inwisselen van Nederlandse waarden. Dit zijn zeer bureaucratische gegevens omdat je moet communiceren met actieve en gepensioneerden en slapende deelnemers. In de praktijk is dit bijna onmogelijkZeker voor bedrijfstakpensioenfondsen die zijn aangesloten bij duizenden bedrijven”, vervolgt Van Mirton. Een ander aspect dat bedrijven kan motiveren: de verplichting van werkgevers om extra te betalen.

Ten eerste, multinationals

Ook het aantal Nederlandse pensioenfondsen over de grens is relatief klein. “ExxonMobil is net geland,,Maar het is een multinationale onderneming die in veel landen actief is. Eerst, Deze overdrachten zullen belangrijk zijn Eigendom van internationale bedrijven’, gaat Ridder verder.

Schenk Rob de Brouwer, De protectionistische aanpak van Nederland is een serieus obstakel en een breuk in het creëren van een Europese markt. “De Nederlandse toezichthouder is koppig. Het is arrogant, ons systeem lijkt beter te zijn. Nederland gaat de andere kant op in Europa. Ons pensioenstelsel is duur. Het is erg duur. U heeft een manier om de betalingen 20 jaar terug te betalen, Zonder rekening te houden met de inkomsten die het kreeg’, zegt De Brewer. Van de 2.000 miljard euro in het pensioenfonds wordt er 32 miljard per jaar uitgekeerd. Dat betekent dat we met lopende saldi, nieuwe premies en meer dan 6% van het gemiddelde rendement al decennia lang genoeg zijn om 60 jaar met pensioen te gaan. “

Ondertussen hebben veel van de gepensioneerden ruzie met Nederlandse ambtenaren. Dus, KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben de Nederlandse overheid aangeklaagd voor het wijzigen van de IORP II-volgorde in de Nederlandse pensioenwet.. Deze klacht heeft betrekking op de noodzakelijke veiligheidsmatrassen in de veronderstelling dat Nederland een gegarandeerd pensioen heeft, in feite is het een gezamenlijke premieregeling. “De rechter heeft ons ongelijk bewezen, maar we gaan zeker in beroep omdat we er vast van overtuigd zijn dat deze praktijken in strijd zijn met het Europese recht”, besluit Hans von Mirton, waarnemend advocaat in de zaak.

Overzicht

Veel Nederlandse pensioenfondsen komen in de problemen door de lage rente.
De Nederlandse wet verplicht pensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen op basis van de risicovrije ratio.
Hun overplaatsing naar België zou interessant zijn omdat de berekening van de dekkingsgraad in ons land anders is.
In de praktijk is het erg moeilijk om Nederlandse pensioenfondsen naar België over te hevelen.

Financiën

  • Interview met Shekar Nusibe (Federale Hermes): “Fondshuizen nemen grote verantwoordelijkheid”
  • Copy Gate: 3 trackers investeren In opkomende markten
  • de lange weg Vaste investering

Financiering, deze woensdag 19/5, is gratis bij L’Echo.