Hoorn Actueel

Hoorn

Kruispunt Maasweg/Dinkelweg-Grevelingenweg en oversteek Grevelingenweg op de schop

HOORN – In 2017 nam de gemeenteraad een amendement aan om de kruising Maasweg-Dinkelweg te renoveren. Het eerste ontwerp had direct al met veel weerstand te maken, waarna een extern verkeersonderzoeksbureau, IV Infra,  is gevraagd het ontwerp uit 2018 te toetsen en met alternatieve oplossingen te komen.

IV-Infra heeft adviezen uitgebracht waar ook de verzoeken van omwonenden zijn onderzocht. De door IV Infra aangeleverde adviezen voor de drie locaties zijn grotendeels overgenomen in het advies richting de gemeenteraad.

Kruispunt Maasweg-Dinkelweg-Greveilngenweg

De vele verkeersbewegingen en oversteeklocaties maken dit kruispunt – dat in bajonetligging ligt – tot een onrustig en onoverzichtelijk punt. Door IV-Infra is onderzocht welke andere kruispuntvormen inpasbaar zijn en of dit de verkeersveiligheid verbetert. Alle mogelijke kruispuntvormen afwegende is IVInfra tot de conclusie gekomen dat de huidige inrichting grofweg de meest ideale en verkeersveiligste inrichting is. Wel kan de bestaande inrichting worden geoptimaliseerd door onder andere:

  • het harmoniseren van de voorrang voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). In de bestaande situatie hebben op bepaalde oversteken fietsers geen voorrang terwijl voetgangers dat wel hebben. Deze ongelukkige en conflicterende voorrangssituaties zorgen voor onduidelijkheid en verkeersonveiligheid. Voorgesteld is de voorrang – vooruitlopend op het integraal beleidskader oversteken – te harmoniseren. Dat houdt in dat op locaties waar fietsers voorrang hebben (voorrangswegen), voetgangers ook voorrang hebben. Op de locaties waar fietsers geen voorrang hebben (geen voorrangswegen), hebben voetgangers dat ook niet.
  • het aanbrengen van rode fietsstroken op de locaties waar fietsers voorrang hebben. In de bestaande situatie zijn locaties waar fietsers voorrang hebben alleen aangeduid met markering en bebording. Om de voorrang extra te accentueren wordt aanbevolen op locaties waar fietsers voorrang hebben de herkenbare rode kleur asfalt over de rijbaan door te trekken.
  • het verkleinen van de bochtstralen. Momenteel beschikt het kruispunt over ruime bochtstralen, terwijl dit niet persé noodzakelijk is. Hierdoor neemt de snelheid in de bocht af.
  • het centreren van de fiets- en voetgangersoversteken. Rijdende op de Maasweg komt men momenteel drie fiets- en voetgangersoversteken zeer kort na elkaar tegen. Twee van deze oversteken worden gecentreerd naar één oversteek. De derde blijft op de bestaande locatie liggen. Door deze maatregel ontstaat een rustiger wegbeeld en worden fietsers (welke op de oversteek geen voorrang hebben) geremd.

Oversteek Grevelingenweg-Wiesepad

Op de Grevelingenweg ligt de oversteek met het Wiesepad. Het Wiesepad is een veelgebruikte (school)route voor langzaam verkeer. De oversteek is momenteel uitgevoerd als wegversmalling. Dit resulteert er echter in dat de snelheid van sommige weggebruikers toeneemt indien tegemoetkomend verkeer nadert. Daarnaast is er net als op het kruispunt Maasweg-Dinkelweg-Grevelingenweg sprake van een onduidelijke voorrangssituatie waar voetgangers wel voorrang hebben en fietsers niet.

Samenvattend dus een ongelukkige situatie. Voorgesteld wordt de wegversmalling te wijzigen naar een verhoogde oversteek met middeneiland en de voorrangssituatie voor langzaam verkeer te harmoniseren. Door de school nabij is aandacht gevraagd voor extra attenderende maatregelen voor naar schoolgaande kinderen. Dit is meegenomen door het aanbrengen van oversteekhekjes.

Laad- en lossituatie Deen Stan Kentonhof

Door omwonenden is aangegeven dat de Deen soms wordt bevoorraad vanaf de rijbaan. Dit zou zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat dit in de nabijheid van een rotonde ligt. Ter plaatse heeft een overleg plaatsgevonden met Deen. Zij gaven tijdens het overleg aan dat dit heden ten dage niet meer gebeurt. Op drukke dagen kan het voorkomen dat twee vrachtauto’s tegelijk willen bevoorraden. Eén van de vrachtauto’s kan op dat moment wachten in de haltekom van een niet in gebruik zijnde bushalte. In het project Maasweg-Dinkelweg wordt hier om deze reden geen verdere aandacht aan besteed.

De totale bouwkosten wordt door de gemeente geraamd op 250.000 euro dat kan worden gedekt uit het budget voor de vervanging van wegen in 2020. Bij de provincie is subsidie aangevraagd en dit is door de provincie gehonoreerd. Zo krijgt het kruispunt Maasweg-Dinkelweg een subsidie van 72.843,- euro en voor de oversteek Grevelingenweg een bedrag van 44.475,- beschikbaar gesteld.

Reageer op dit onderwerp