Hoorn Actueel

Foto aangeleverd

Flora en fauna

Provincie gaat herstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden uitvoeren

REGIO – Samen met de beleidsregel stikstof en de daarbij horende vergunningverlening vormt de gebiedsgerichte aanpak de basis voor de aanpak van de stikstofproblematiek in Noord-Holland. Per gebied komen concrete maatregelen om stikstofdepositie bij de bron aan te pakken. Dat moet ervoor zorgen dat de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur een stuk minder wordt. Daarnaast streeft de provincie ernaar om nog meer herstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden uit te voeren. Deze gebiedsgerichte aanpak vindt plaats door middel van 12 gebiedsprocessen in vijf regio’s in Noord-Holland.

Om stappen te zetten naar een oplossing voor het stikstofprobleem in Noord-Holland is er op 5 februari een eerste overleg tussen de commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) en regionale belanghebbenden. Aan deze zogeheten regionale regietafel zitten vertegenwoordigers van Schiphol, VNO-NCW, waterschappen, de landbouwsector, agrarische collectieven, Bouwend Nederland, natuurorganisaties, gemeenten, ANWB, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het ministerie van Defensie.

De regietafel gaat het overzicht houden op de gebiedsgerichte aanpak waar de provincie mee bezig is. In twaalf gebieden die grenzen aan stikstofgevoelige Natura 2000 gaat gekeken worden welke bronnen van stikstofuitstoot verminderd kunnen worden.

PAS

Met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken stil komen te liggen. Sindsdien zoeken provincies en het Rijk naar oplossingen om de natuur beter te beschermen tegen teveel stikstof en om vergunningverlening voor onder andere woningbouw en economische groei op gang te brengen.

Reageer op dit onderwerp