Hoorn Actueel

Politiek

Vakantievierende uitkeringsgerechtigde statushouders, Realistische Partij stelt vragen

HOORN – Menno Jas van de Realistische Partij in Hoorn wil naar aanleiding van statushouders die een uitkering ontvangen maar wel op vakantie gaan naar het land die zij zijn ontvlucht van het college weten of er ook in Hoorn uitkeringsgerechtigde statushouders zijn die een aanvraag hebben ingediend om op vakantie te gaan in het buitenland.

Menno Jas heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om opheldering te krijgen:

  1. Hoeveel van deze aanvragen zijn gehonoreerd, dan wel afgewezen?
  2. Zijn u ook gevallen bekend waarbij statushouders zonder dat zij een aanvraag hebben ingediend zijn afgereisd naar een buitenlandse bestemming? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het, om welke bestemmingen gaat het en hoeveel heeft de gemeente hieraan bijgedragen?
  3. Voor welke landen werden er aanvragen ingediend, en betrof het hier ook landen van waaruit men heeft aangegeven gevlucht te zijn en op basis waarvan men een verblijfsstatus heeft verkregen?
  4. Krijgen vakantievierende statushouders die hiervoor zijn afgereisd naar het land van waaruit zij hebben aangegeven gevlucht te zijn en op basis waarvan zij een verblijfsstatus hebben verkregen een terugkeerprogramma aangeboden? Zo nee, waarom niet?
  5. Hebben de gemeente, haar ketenpartners in deze, of andere andere verantwoordelijken bijgedragen in de kosten van buitenlandse vakanties van statushouders en om welke bedragen gaat het hier? Graag zien wij dit gespecificeerd.
  6. Hoe verhoudt zich de gang van zaken met betrekking tot vakantievierende statushouders tot geldende wet- en regelgeving en is hierover overleg, en zo ja in welke zin, met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)?

De gemeente Hoorn heeft 2 weken om deze vragen te beantwoorden.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp